Αναζήτηση

Εκ προεπιλογής όλοι οι όροι αναζήτησης ταιριάζουν. Οι Αναζητήσεις δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

φράση σε εισαγωγικά
"αναζήτηση"
Χρησιμοποιήστε αναζήτηση με εισαγωγικά για αναζήτηση μια λέξης ακριβώς ή μιας φράσης.
"george washington"
either term
OR search
Add an OR between words.
john OR bill
exclude
NOT search
-search
Add a dash (-) or NOT before a word to exclude from search. Note that NOT acts as a filtering operator so you cannot have a search containing only NOT operators. You cannot combine OR with NOT (john OR NOT bill is not valid)
george washington NOT bush
grouping
()

(mother OR father) AND (daugther OR son)

tag:
tags:
Searches only in tag names without looking at photo titles or descriptions.
tag:john, tag:(john OR bill)
photo:
photos:
Searches only for photos with the given words in title or description.
photo:John
file: Searches by file name.
file:DSC_
author: Searches by author.
author:John
created:
taken: shot:
Searches photos by taken date.
taken:2003 photos taken in 2003
taken:20035,taken:2003-5,taken:2003-05 photos from may 2003
taken:2003..2008 photos from 2003 to 2008
taken:>2008,taken:2008*,taken:2008.. photos after Jan 1st 2008
posted: Searches photos by posted date.
width:
height:
Searches photos with a given width or height.
size: Searches photos by size in pixels
size:5m returns photos of 5 megapixels
size:>12m returns photos of 12 megapixels or more
ratio: Searches photos by width/height ratio.
ratio:3/4 OR ratio:4/3 finds photos from compact cameras in portrait or landscape modes ratio:>16/9 finds panoramas
hits:
score:
rating:
Hint: score:* will give you all photos with at least one vote. score: will give you photos without votes.
filesize: Searches photos by file size
filesize:1m..10m finds files between 1MB and 10MB.
id: Searches photos by its numeric identifier in Piwigo
id:123..126 finds photo 123 to 126 (it may find between 0 and 4 photos, because photos can be deleted).