Lankytojų sąrašas

Čia tvarkote Piwigo galerijos lankytojų paskyras

Pridėti lankytoją

Administratoriai gali pridėti lankytojus rankiniu būdu. Kiekvienam lankytojui sukurkite lankytojo vardą (username), slaptažodį, taip pat pridėkite tikrą el. pašto adresą.

Lankytojų sąrašas

Lankytojų sąrašas gali būti nufiltruotas pagal lankytojo vardą (naudokite * dalinei paieškai), grupę arba statusą. Sąrašas gali būti surikiuotas pagal datą arba lankytojų vardus, didėjančia arba mažėjančia tvarka.

Šiame skydelyje galite tvarkyti kelias lankytojų paskyras vienu metu naudodami skirtingus veiksmus:

Veiksmai atliekami su pasirinktu lankytoju (pagal nutylėjimą) arba su visais lankytojais, kaip parodyta nufiltruotame sąraše.