Danh sách nhóm

Đây là nơi mà bạn quản lý các nhóm.

Thêm một nhóm

Quản trị viên có thể thêm nhóm.

Danh sách nhóm

Đối với mỗi nhóm, các tác vụ sau có thể được áp dụng:

Các nhóm mặc định

Các nhóm mặc định là các nhóm được liên kết tự động với mỗi người dùng mới ngay khi đăng ký hay được tạo bởi quản trị viên.