Tìm kiếm

Mặc định tất cả các từ khóa được tìm phải phù hợp. Có phân biệt chữ hoa - thường.

nhóm từ trong nháy kép
"search"
Sử dụng dấu nháy kép để tìm chính xác từ hay một nhóm từ.
"george washington"
either term
OR search
Thêm từ khóa OR giữa các từ.
john OR bill
exclude
tìm kiếm NOT
-search
Thêm dấu (-) hoặc NOT trước một từ để loại trừ khỏi tìm kiếm. Chú ý là NOT hoạt động như một toán tử lọc vì vậy không thể tìm kiếm mà chỉ có toán tử NOT. Bạn cũng không thể kết hợp OR với NOT (john OR NOT bill là không hợp lệ)
george washington NOT bush
nhóm
()

(mother OR father) AND (daugther OR son)

tag:
tags:
Tìm kiếm chỉ trong các tag mà không tìm trong tiêu đề hoặc mô tả.
tag:john, tag:(john OR bill)
photo:
photos:
Tìm kiếm chỉ những hình ảnh với các từ trong tiêu đề hoặc mô tả.
photo:John
file: Tìm kiếm theo tên file.
file:DSC_
author: Tìm kiếm theo tác giả.
author:John
created:
taken: shot:
Tìm kiếm hình ảnh theo theo ngày chụp.
taken:2003 photos taken in 2003
taken:20035,taken:2003-5,taken:2003-05 các hình ảnh từ tháng 5-2003
taken:2003..2008 các hình ảnh từ 2003 đến 2008
taken:>2008,taken:2008*,taken:2008.. các hình ảnh sau 1-1-2008
posted: Tìm kiếm hình ảnh theo theo ngày gửi.
width:
height:
Tìm kiếm hình ảnh với chiều rộng hoặc chiều cao cố định.
size: Tìm kiếm hình ảnh theo kích thước điểm ảnh
size:5m trả về hình ảnh có độ phân giải 5 megapixels
size:>12m trả về hình ảnh có độ phân giải 12 megapixels hoặc lớn hơn
ratio: Tìm kiếm hình ảnh theo tỉ lệ chiều rộng/chiều cao.
ratio:3/4 OR ratio:4/3 tìm hình ảnh ở chế độ chụp chân dung hoặc phong cảnh ratio:>16/9 tìm hình ảnh chế độ chụp panoramas
hits:
score:
rating:
Hint: score:* sẽ trả về tất cả hình ảnh có tối thiểu một lượt bình chọn. score: sẽ trả về tất cả hình ảnh không có lượt bình chọn.
filesize: Tìm kiếm hình ảnh theo kích thước
filesize:1m..10m tìm kiếm file có kích thước từ 1MB đến 10MB.
id: Tìm kiếm hình ảnh theo số định danh trong Piwigo
id:123..126 tìm các hình ảnh từ 123 tới 126 (nó cũng có thể tìm các ảnh giữa 0 và 4 vì các hình ảnh có thể đã bị xóa).